Wraking zaak Van den Hurk en de systeemvervuiling van strafvordering

Ik zeg het maar gewoon waarop het staat en dat zal velen een doorn in het oog zijn. Het strafproces wordt vervuild doordat de wetgever het slachtoffer in verschillende, diffuse hoedanigheden een rol heeft gegeven. En de wraking in de zaak Van den Hurk is daarvan een voorbeeld. Dat de nabestaanden van het vermoorde meisje een stem in het kapittel hebben lijkt mij meer dan gewenst. De impact van wat de schuldige (en dat hoeft niet de verdachte te zijn) teweeg heeft gebracht, hoort zwaar te wegen. Maar de wijze waarop aan die stem wetstechnisch vorm is gegeven past niet in ons systeem van strafvordering en dat zal ons in toenemende mate gaan opbreken.

Wanneer een nabestaande zich al tijdens de tijdens de zitting mag uitspreken over de gevolgen van het strafbare feit en de door de rechters op te leggen straf, is dat een brug te ver. Zoiets hoort thuis in een tweefasen proces, nadat eerst in rechte is vastgesteld dat de verdachte het ten laste gelegde feit heeft begaan. In ons systeem hoort de rechter tijdens de zitting en voordat er wordt geraadkamerd de nabestaanden aan en dat roept, gelet op ons uitgeholde bewijsstelsel, het gevaar op dat de rechterlijke oordeelsvorming wordt beïnvloed. Het is een koud kunstje om op basis van de overtuiging dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het strafbare feit – een overtuiging die in meer of minder belangrijke mate kan berusten op de emotionele uitbarsting van de nabestaande – het wettig bewijs bijeen te sprokkelen. En vervolgens is het voor een goed geschoolde feitenrechter ook niet zo ingewikkeld het vonnis of arrest zo in te kleden dat de Hoge Raad er geen vat op heeft. Zeker niet na de introductie van de artt. 80a en 81 RO.

In deze zaak hebben de nabestaanden in twee hoedanigheden een wrakingsverzoek ingediend. In hun hoedanigheid van spreekgerechtigde en in hun hoedanigheid van benadeelde partij.  In die laatste hoedanigheid zijn zij volgens de wet (civielrechtelijk) procespartij omdat zij schadevergoeding eisen. Het is een civiele claim tegen de verdachte en dan heeft artikel 6 EVRM te gelden omdat ook een civiele partij in die hoedanigheid recht heeft op een eerlijk strafproces en in het verlengde daarvan op een onpartijdige rechter in de zin van art. 6 EVRM. So far, so good. Maar als spreekgerechtigde zijn zij als zodanig geen procespartij. Een gekunsteld onderscheid, maar dat kun je wetgever en niet de rechter aanwrijven. Het wrakingsverzoek werd door de nabestaanden in beide hoedanigheden ingediend. De auctor intellectualis achter dit alles is vermoedelijk mr. Korver, een advocaat die een boek heeft geschreven over het slachtoffer. Al eerder o.a. in de zaak tegen Robert M. heeft hij zich sterk gemaakt voor de positie van het slachtoffer en de rechtbank zo ver gekregen dat zij eufemistisch gezegd de wet “oprekten”. Een juridisch gezien op dat moment onjuiste beslissing, waartegen de advocaten Ankers terecht protest aantekeneden. Maar ja, het slachtoffer mag zich, -op zichzelf niet ten onrechte – op een enorme mate van welwillendheid verheugen en wordt door de politiek om opportunistische reden omarmd.

Gelukkig toonde deze rechtbank zich juridisch gezien wat standvastiger dan de rechtbank in de zaak Robert M.. Lees verder

Het aanwezigheidsrecht en de gemachtigde raadsman

Tot mijn spijt kennen we in het Nederlandse strafrecht niet de mogelijkheid van dissenting of concurring opinions. Volgens mij een van de redenen dat een juridisch debat in ons toch al dogmatische, doctrinaire strafrecht is voorbehouden aan academici. Wat wel met grote regelmaat gebeurt, is dat adviezen van Advocaten-Generaal contrair zijn aan beslissingen van de Hoge Raad. En dat gebeurt naar mijn indruk steeds vaker. Opvallend vind ik dat in de adviezen van de Advocaten-Generaal grosso modo de rechtsbescherming sterker wordt beklemtoond dan in de arresten van de Hoge Raad, die een sterk instrumenteel karakter hebben.

In HR 4 oktober 2016, ECLI:NL:HR:2016:2240 ging het om het fundamentele recht van de verdachte om in zijn tegenwoordigheid te worden berecht. Een van de meest basale rechten van een verdachte in een strafproces. De zaak zal de publiciteit vermoedelijk niet hebben gehaald. Verdachte was wegens meerdere diefstallen veroordeeld tot twee weken gevangenisstraf met aftrek. Hij was niet bij de zitting van het Hof aanwezig omdat hij zich op dat moment in vreemdelingenbewaring bevond. Hoewel zijn raadsman gemachtigd was om zijn cliënt te verdedigen meende AG Vegter dat er sprake was van schending van art. 6 EVRM, waarin het recht van de verdachte om in zijn tegenwoordigheid te worden berecht besloten ligt. Van dat recht zou verdachte nimmer bewust afstand hebben gedaan. De omstandigheid dat de verdachte in persoon is gedagvaard voor de terechtzitting in hoger beroep en voorts de omstandigheid dat de raadsman van verzoeker ter terechtzitting in hoger beroep ondanks de afwezigheid van zijn cliënt niet om aanhouding van de zaak heeft verzocht, doen volgens de AG aan het voorgaande niet af.

Het p-v van de appelzitting zou aanwijzingen bevatten dat verdachte zich kennelijk buiten medeweten van het Hof, de advocaat en het OM in vreemdelingendetentie zat, terwijl er van overheidswege voor hem geen transport naar de zitting was geregeld en zich bij de stukken geen afstandsverklaring bevindt. Gelet hierop houd ik het er voor dat ook de HR hiervan op de hoogte was. Maar uit het oordeel van de Hoge Raad valt m.i. af te leiden dat  hij, anders dan zijn AG, het aanwezigheidsrecht niet als een zelfstandig recht ziet. Waar de uitdrukkelijk gevolmachtigde raadsman op de zitting van het Hof niet om aanhouding had verzocht “met het oog op de uitoefening van het aanwezigheidsrecht door verdachte, kon (een zuiverder uitdrukking zou m.i. zijn “mocht”) de “rechter uitgaan van het vermoeden dat verdachte vrijwillig afstand heeft gedaan van zijn recht om in zijn tegenwoordigheid te worden berecht. In die situatie brengt de enkele omstandigheid dat verdachte t.t.v. de behandeling van zijn strafzaak zich in detentie bevond zonder dat dit de rechter bekend was, niet mee dat achteraf moet worden vastgesteld dat feitelijk aan het recht van verdachte om in zijn tegenwoordigheid te worden berecht, is tekortgedaan”. 

Deze motivering is verdedigbaar, maar bij mij rijst de vraag of er navraag is gedaan naar recente contacten tussen de raadsman en de verdachte. Ik heb de indruk van niet. Dat wringt omdat het zo ontzettend belangrijk is om een verdachte op de zitting te zien en te trachten een gesprek met hem aan te gaan. Dat de raadsman was gevolmachtigd en de verdediging voerde, is een groot goed. Maar ons toch al inquisitoire en verificatoire strafproces mag niet verder geweld worden aangedaan. Want ook al praten we over een betrekkelijke bagatel zaak, de presentie van een verdachte, die uiteraard ook zekere punitieve kenmerken bevat, is al met al toch een groot goed. 

 Copyright@Wedzinga2016

Across the border: prosecutorial misconduct in de V.S. en in Nederland (2)

Herkenbaar en ook niet. Het eerste omdat het ook in Nederland voorkomt dat officieren van justitie bewijs achterhouden om een veroordeling rond te krijgen. En dat is maar een van de manieren waarop een officier van justitie zich soms procedureel misdraagt, onder het motto: het doel heiligt de middelen. Al gauw valt dan het woord: “tunnelvisie”. Niet herkenbaar omdat ik mij niet kan heugen dat er een Nederlandse officier van justitie is die voor dergelijk strafprocessueel wangedrag is vervolgd laat staan veroordeeld. Ook in de V.S. komt dat zelden voor. Maar het komt voor en het komt steeds vaker voor. Zo werd in 2015 een prosecutor in Texas beschuldigd omdat hij willens en wetens ontlastend bewijs zou hebben achtergehouden in een “capital case”, waarin een vader in 1991 tot de doodstraf werd veroordeeld omdat hij schuldig werd bevonden aan de moord op zijn drie dochtertjes die bij een woningbrand om het leven kwamen. De man werd in 2004 geëxecuteerd. Of de prosecutor, die later rechter werd, opzettelijk ontlastend bewijs had achtergehouden is nooit duidelijk geworden. Maar er waren voldoende aanwijzingen om de beschuldiging te rechtvaardigen. In de documentaire “Incendiary: The Willingham case” wordt de complexe zaak uitvoerig belicht. In 2013 werd een andere prosecutor uit Texas middels een plea bargain veroordeeld tot 10 dagen gevangenisstraf en 500 uur taakstraf omdat hij ontlastend bewijs had  achtergehouden in een strafzaak waarin iemand ten onrechte 25 jaar achter slot en grendel zat. DNA bewijs pleitte de veroordeelde uiteindelijk vrij.  Lees verder

Across the border: Prosecutorial misconduct in de VS en in Nederland (1)

Even in gewoon Nederlands, want het wordt straks al technisch genoeg: We hebben het over officieren van justitie die zich procedureel misdragen. Dat kan zich op allerlei manieren manifesteren. Bijvoorbeeld door het beïnvloeden van getuigen, het misbruik maken van de media, het intimideren van verdachten om een bekentenis af te dwingen etc.. Het kan ook door het oneigenlijk gebruik maken van bepaalde strafvorderlijke bevoegdheden. Een huiszoeking zonder dat aan de wettelijke voorwaarden is voldaan (search warrant). In Nederland spreken we dan al gauw van “vormfouten”, een misleidende, want eufemistische term. Dergelijke aberraties komen uiteraard ook in de VS voor. Wie onlangs de spraakmakende serie Making a murderer heeft gezien zag daarvan een kras voorbeeld.  De jonge, zwak begaafde neef van de hoofdverdachte werd door de politie ronduit misleid, met als doel om zijn oom er bij te lappen. Inmiddels is de bekentenis van deze jongen, die door de state courts was veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf met de mogelijkheid van parole in 2048, door een beslissing van een federal court in de prullenmand beland, maar omdat een prosector in beroep is gegaan zit hij nog steeds vast. Het federale veto kan worden verklaard door het feit dat in de VS state judges worden gekozen en daarom niet geneigd zijn onpopulaire beslissingen te nemen. Federal judges daarentegen worden niet gekozen en leggen de vinger eerder op de zere plek. De zaak tegen Brendan Dassey staat op springen en die tegen zijn oom, Steven Avery, lijkt steeds meer barsten te vertonen. Zijn advocate Kathleen Zellner kondigde aan de werkelijke dader te kennen en binnenkort met nieuwe informatie te komen.

In deze Amerikaanse zaak, die vooral dankzij de documentaire ‘Making a murderer’ wereldwijd veel ophef heeft veroorzaakt, hebben het OM (District Attorneys) en de sheriffs van Manitowoc county zich schandalig gedragen. Misschien is Steven Avery inderdaad schuldig aan de moord op fotografe Theresa Halbach, maar er zijn meer dan voldoende aanwijzingen dat er sprake is van ‘framing’. Vitaal bewijs tegen Avery werd “gevonden” door sheriffs van Manitowoc County, terwijl die nu uitgerekend niet aan het strafrechtelijk onderzoek mochten meewerken omdat Avery eerder onterecht tot 18 jaar gevangenisstraf was veroordeeld en een civiele claim had lopen tegen die sheriffs. De claim bedroeg vele miljoenen dollars en had, naar ik van kenners heb vernomen, veel kans van slagen. En vlak voordat de claim (vermoedelijk) zou worden toegewezen, sloeg het noodlot toe. De fotografe Halbach, die een afspraak had met autohandelaar Steven Avery, werd vermoord, haar auto stond op het terrein van Avery’s sloperij en de botten van de verbrandde vrouw werden vlakbij de camper van Avery aangetroffen in een burn pit. 

Ik wil niet zeggen dat dergelijk zaken in de VS aan de orde van de dag zijn, maar het is een feit dat er vele duizenden gevallen van gerechtelijke dwalingen zijn (miscarriages of justice). Nee, dan Nederland, de rechtsstaat bij uitstek. Bij ons wordt altijd gewezen op het feit dat het slechts een enkele keer voorkomt dat een onschuldige burger wordt veroordeeld en steevast passeren dan dezelfde namen de revue: Ina Post, Puttense moordzaak, Lucia de Berk en nog een paar zaken. Forget it. Er zijn veel meer gevallen, maar die halen de pers niet, bijv. omdat het politierechterzaken zijn, omdat de Hoge Raad in ons dogmatisch rechtssysteem weinig boodschap lijkt te hebben aan rechtsbescherming en er sprake moet zijn van een nieuw feit, een “novum” wil een veroordeling worden herzien. En de rechtspraak over wat wel of niet een novum in de zin van art. 457 Sv is, is dermate ingewikkeld dat bijna niemand er (enigszins) greep op heeft. Het Amerikaanse strafrecht biedt (ook) op dit punt veel meer perspectief.

En terwijl in de VS het strafklimaat drastisch veranderd, prosecutorial misconduct van state of federal prosecutors steeds meer lijkt te leiden tot strafvervolging van leden van het OM, verandert er hier geen spat. Afgezien van een enkele rechter die de rechtspraak van de HR aan zijn laars lapt en het OM niet-ontvankelijk verklaart, lopen de meeste rechters keurig in de pas en staat bij de HR de rechtseenheid voorop, terwijl rechtsbescherming bijna een verboden woord lijkt te zijn geworden. Anders dan het Amerikaanse (straf)rechtssysteem, dat zijn wortels in het common law heeft, is ons (straf)rechtssysteem erg dogmatisch en star en laat het weinig of geen ruimte voor debat. Dat debat wordt sporadisch in de juridische wetenschap gevoerd, maar in de praktijk is het zeldzaam en degene die een strafzitting bezoekt zal dat onmiddellijk beamen. Een saaie en schriftelijke exercitie die vooral sederend werkt. De roverdeling tussen rechters, OM en verdediging is totaal verouderd en een toonbeeld van hypocrisie. De rechter leest de stukken voor, de advocaat staat met 3-0 achter en mag in een pleidooi iets zeggen, terwijl het OM de touwtjes al voor de zitting in handen heeft en als er al bij wijze van uitzondering een interessant verweer wordt gevoerd vaak bezwerend monkelt “ik persisteer”.

Daarbij komt nog dat de politiek wordt ingefluisterd door de lobbyisten van het OM en zich alleen dan bemoeit met het strafrecht als er publiciteit mee valt te halen. Dan hebben we het dus over concrete incidenten en over politici die doorgaans geen flauw benul hebben van de dogmatiek en de praktijk van het strafrecht en niettemin met veel aplomb kakelen dat iets stafbaar moet worden gesteld en dat de straffen te laag zijn. Want dat doet het altijd goed bij de kiezers. Advocaten worden ondertussen min of meer op non-actief gezet  in ons strafrechtssysteem o.a. door een financieringssysteem dat de vele mensen in ons land die het niet breed hebben de toegang tot de rechter vrijwel ontzegt en officieren die over de schreef gaan door bijv. ontlastend bewijs weg te moffelen of reële alternatieve scenario’s niet te onderzoeken, worden niet ontslagen laat staan vervolgd, maar lopen het “risico” te worden bevorderd. En de pers doet er nog een schepje bovenop. Er staat geen maat meer op want het gaat om kijkcijfers en om de oplage. Verdachten worden als daders publiekelijk te kijk gezet, al ruim voordat de rechter zich over de zaak heeft gebogen. Anders dan in het Verenigd Koninkrijk waar de pers aan regels is gebonden hebben de media nagenoeg vrij spel. En ondertussen wordt er om de haverklap en onder veel tromgeroffel geroepen dat wij een voorbeeldige rechtsstaat zijn. 

Als gezegd keert het tij in de VS en president Obama heeft in 2013 daarvoor de toon gezet. Hij verdient wat mij betreft veel respect. Uiteraard kent het Amerikaanse strafrecht veel ongerijmdheden en ongerechtigheden. Het kiezen van state prosecutors en judges is mij een doorn in het oog. Het resulteert in een ongekende rechtsongelijkheid. In bepaalde ‘redneck states’ munten aanklagers en officieren uit in het eisen en opleggen van werkelijk absurd hoge straffen. Als gevolg van een zinloze ‘war on drugs’, die in 1970 is begonnen, zitten bijna 2,5 miljoen Amerikanen in een prison of jail. Plea bargaining is op zichzelf een mooi instrument en meer dan 90% van alle strafzaken komt op deze manier niet op de zitting, maar leidt ook tot veel miscarriages of justice. Het ‘prisoners dilemma’ is een sprekend voorbeeld. Veel verdachten worden op borgtocht vrijgelaten (bail), soms voor de ernstigste misdrijven. Maar iemand die geen geld heeft kan geen bail betalen en wordt vastgezet. En een jury is al helemaal een juridisch vehicle. Ik geef de voorkeur aan een professionele rechter in plaats van aan een jury die zich vaak al voor de zitting dankzij de media een beeld heeft gevormd van de zaak en vrij eenvoudig door een welsprekende prosecutor of defense attorney op het verkeerde been kan worden gezet. O.J. Simpson werd m.i. daardoor vrijgesproken van een dubbele moord. Civielrechtelijk werd hij later wel veroordeeld. Ik heb niet de illusie dat deze uitwassen van een totaal ontwricht strafrechtssysteem in de toekomst worden gerepareerd, maar ondertussen zijn er dus wel belangrijke veranderingen in de V.S. doorgevoerd.

Daarbij spelen ook principiële argumenten een rol. De bulk van de mensen die vastzitten in Amerikaanse gevangenissen is zwart en arm (‘bias’). De politie is in dit opzicht bepaald niet altijd ruimdenkend en vaak uiterst gewelddadig. Omgekeerd is ook het geweld tegen de politie buitensporig. Het belangrijkste argument lijkt mij echter dat de kosten totaal uit de hand zijn gelopen. Tachtig biljoen dollar per jaar gaat op aan het gevangeniswezen. Dat is zelfs voor een grootmacht als de V.S. amper op te hoesten. De discussie wordt  bovendien aangezwengeld door een groeiend bewustzijn van ‘institutional injustice’. Dankzij de talrijke ‘innocence projects’ komen vele gerechtelijke dwalingen aan het licht en het systeem van private gevangenissen die er bij gebaat zijn dat mensen een fikse straf aan de  broek krijgen staat ter discussie. Er zijn zelfs gevallen bekend van officieren en rechters die deals sluiten met deze gevangenissen en provisie opstrijken. Voor de geïnteresseerden: Kijk eens naar de documentaire “Judge for sale”. 

Vanaf pakweg 2013 is de windrichting (enigszins) veranderd. Aanklagers die zich procedureel misdragen worden meer en meer aangepakt en niet zelden vervolgd. De straffen worden lager, mede omdat de federale overheid “mandatory sentence guidelines” heeft uitgevaardigd.

Wordt vervolgd

Copyright@Wedzinga2016

 

 

 

Lees verder

Cybercrime en terrorisme: het armageddon van de toekomst?

James Comey

 

 

 

 

 

James Comey (Director FBI)

 

Na de verschrikkelijke gebeurtenissen in o.a. Parijs en Brussel en vooral niet te vergeten de massaslachtingen in Syrië en Beiroet, is de aandacht meer dan voorheen gevestigd op het terrorisme van radicale moslimgroeperingen, zoals ISIS. Aan dit gebeurtenissen en alle verschrikkingen die dit soort beesten hebben aangericht, lijkt een strategie ten grondslag te liggen. En ook al is dat niet het geval, het is meer dan ooit zaak om alles in het werk te stellen om deze vorm van terrorisme de kop in te drukken. Rechtsstatelijke offers zijn daarbij onvermijdelijk, waarbij ik vooral denk aan het recht op privacy. Dat recht zal onvermijdelijk aan inflatie onderhevig moeten worden gemaakt. Safety first, al is het uiteraard zaak om het veiligheidsconcept te definiëren en niet te verabsoluteren.

Bij dit alles is de impact die deze rituele slachtingen hebben door de aandacht in de social media en in de mainstreammedia van cruciaal belang. Want daar is het dit soort groeperingen vooral om te doen: ontwrichten van de samenleving, het zaaien van angst en paniek. En in de huidige tijd zijn zeker de mainstreammedia gericht op sensatie en kijkcijfers dan wel oplagecijfers. Om het enigszins provocatief te zeggen: er is een onvermijdelijk samenwerkingsverband tussen ISIS en de media. Aandacht is aldus verzekerd. En de social media, die steeds belangrijker worden, doen daar nog een duchtig schepje bovenop.

Vergis u vooral niet! De barbaren worden wel degelijk geleid door mensen die bepaald niet dom zijn. Die goed thuis zijn in de wereld van het ICT, die met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid nadenken over een strategie en die die strategie voortdurend veranderen. Van onthoofdingen die pontificaal op internet worden gepubliceerd en gedupliceerd tot bomaanslagen/spreekillling op soms onverwachte locaties en met soms bijzondere middelen (de vrachtauto in Nice). Maar het einde is nog lang niet in zicht. Op 7 september a.s. wordt er in het kader van de Publieksacademie voor de rechtspraak een lezingenserie gewijd aan cybercrime. De serie is een initiatief van het Dagblad van het Noorden in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen, de rechtbank Noord-Nederland en het Openbaar Ministerie. Op zichzelf een uitstekend idee. Maar toen ik de aankondiging las, steeg mijn verbazing tot grote hoogte. Zo besteed hoogleraar Wolswijk aandacht aan de strafbaarheid van virtuele diefstal en heeft hij het over hacken, tappen, computervredebreuk, kinderporno en grooming. Dan hebben we het juridisch gezien dus over extensieve interpretatie versus analogische interpretatie, de toepasselijkheid van artikel 1 lid 1 Sr, de verhouding wetgever-rechter etc. Officier van justitie Egberts heeft het over ransomware en noemt in dat verband bedrijven en instellingen. Al met al bijna lachwekkend naïef in deze tijd. Een probleemdefinitie heb ik niet kunnen ontdekken in de aankondiging en, belangrijker nog, de opzet van de lezingen is ronduit amateuristisch en aan het veruit belangrijkste gevaar van cybercrime wordt niet eens aandacht besteed. Dat is het gevaar dat radicale moslimgroeperingen als Isis gebruik maken van het internet (o.a. the dark web) om slachtingen aan te richten die de verschrikkingen van de atoombommen in Hiroshima en Nagasaki doen verbleken.

In de Verenigde Staten is men een stuk verder en wordt hieraan juist veel aandacht besteed. De meeste aandacht. Nederland blinkt als gezegd vooral uit in amateuristisch geneuzel. Op 27 juli 2016 is in New York een congres gehouden waarin vooraanstaande deskundigen een realistisch beeld schetsten van het Armageddon dat ons te wachten staat. Ik wil u de ruwe contouren van dat beeld niet onthouden (mede) omdat het ook ons raakt.

Een van de sprekers was FBI Director James Comey. Lees verder